Na osnovu člana 4 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje(„Sl.list Crne Gore“ br.34/19), člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. List Crne Gore br.02/18, 34/19), člana 78 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Bijelo Polje (’’Sl.list Crne Gore–opštinski propisi’’, br. 19/18 ), Predsjednik Opštine Bijelo Polje d o n o s i:

ODLUKU

o organizaciji vršenja povjerenih poslova na eksploataciji i deponovanju rječnih nanosa na vodnom zemljištu

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se organizacija, broj i struktura izvršilaca u vršenju povjerenih poslova iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove u dijelu koji se odnosi na eksploataciju i deponovanje riječnih nanosa na vodnom zemljištu.

Član 2

Poslove kontrole eksploatacije i deponovanja rječnih nanosa na vodnom zemljištu na teritoriji opštine Bijelo Polje vrši Komunalna policija preko: samostalnih referenata(komunalnih policajaca).

Član 3

      Komunalna policija, preko ovlašćenih službenika iz člana 2 ove Odluke, vrši kontrolu poštovanja povjerenih poslova za period od 18 mjeseci, od dana stupanja na snagu Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje(„Sl.list Crne Gore“ br.34/19).

 

Član 4

      U vršenju povjerenih poslova angažovani izvršioci redovno vrše obilazak terena  i u slučaju nelegalne eksploatacije i deponovanja šljunka i pijeska iz rječnih vodotoka, preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje iz svoje nadležnosti protiv lica koja počine prekršaj.

      U vršenju svoje službene dužnosti, angažovanim izvršiocima se obezbjeđuje zaštita i nesmetano vršenje poslova.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Opštine Bijelo Polje i oglasnoj tabli.

 

 

                                                                                                              P R E D S J E D N I K

      Petar Smolović, sr


Odluka o organizaciji vršenja povjerenih poslova na eksploataciji i deponovanju rječnih nanosa na vodnom zemljištu