Bojan Obradović, rukovodilac

 

Telefon: +382 (0) 50 432 534

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

 

 
Član 26


Služba za zajedničke poslove obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, koji se odnose na:
1) kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte, obrada predmeta i drugih dokumenata primjenom savremene elektronske tehnologije i drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima);
2) poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave i mjesne kancelarije; poslove ekonomata i poslove nabavke administrativno-tehničkog materijala za potrebe organa lokalne samouprave u saradnji sa službenikom za javne nabavke;
3) poslove osiguranja službenika i imovine opštine;
4) prijem zahtjeva stranaka i sistematizovanje zahtjeva; pružanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave, izdavanje obrazaca za podnošenje zahtjeva radi realizacije prava i obaveza građana i drugih subjekata; davanje uputstava neukim strankama i dostava rješenja i drugih akata strankama;
5) organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema Opštine; planiranje i učestvovanje u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u Opštini; izradu plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema; kontrolisanje funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima; izradu i realizaciju planova obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema; izradu planova za opremanje, nabavljanje ("Sl. list CG opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarske mrežne opreme i sredstava; staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjenu podataka u njima; primjenu standarda: OS, DBMS i alata za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije; organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka; obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga i usluga interneta na korporativnoj mreži i drugim posebnim mrežama za organe lokalne uprave; održavanje svih aplikativnih softvera, radnih stanica i hardvera koje koriste organi lokalne uprave; obezbjeđivanje sistema rada javnog video nadzora; vršenje izrade rezervnih kopija (sistem bekapa) podataka informacionog sistema Opštine;
6) izradu Liste kategorija registratorskog materijala;
7) poslove obezbjeđenja i zaštite lica i imovine kao i objekata u kojima su smješteni organi Opštine, u skladu sa zakonom i portirske poslove;
8) poslove opremanja biračkih mjesta za potrebe održavanja izbora;
9) poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;
10) pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine;
11) poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala;
12) poslove održavanja higijene službenih prostorija;
13) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
14) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
15) pripremu izvještaja o stanju u oblasti nadležnosti Službe, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
16) vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.