Željko Raičević, direktor

Tel/fax: 050 431 579
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: Ulica Radnička bb, 84000 Bijelo Polje
 

Nadležnosti

JU Muzej Bijelo Polje osnovan je 31. januara 1957. godine Odlukom Narodnog odbora opštine Bijelo Polje, sa ciljem njegovanja uspomena na Narodnooslobodilačku borbu, očuvanja kulturne baštine i unaprjeđenja kulturne ponude grada. Tim aktom, Muzej je postao prva zvanično uspostavljena ustanova kultutre u Bijelom Polju.

Izborom tema, materijala i njihovom klasifikacijom JU Muzej Bijelo Polje se svrstava u muzeje kompleksnog tipa, sa više zbirki: arheološkom, etnografskom,  istorijskom, numizmatičkom i umjetničkom. Sve zbirke su registrovane kao kulturno dobro, kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara kulture CG u periodu od 1962-1964.godine,  i samim tim  stavljene pod zaštitu države kao pokretna kulturna dobra.

Sa ovako vrednovanim zbirkama, sama zgrada Muzeja ima status kulturnog dobra i predstavlja najznačajnije i najstarije arhitektonsko zdanje u Bijelom Polju. Nalazi se u jednom od najljepših djelova grada, na uzvišenju iznad rijeke Lim, u kulturno-istorijskom zdanju izgrađenom u periodu od 1897. do 1905. godine za potrebe Ruždije-turske državne svjetovne škole.

JU Muzej Bijelo Polje je stručno-istraživačka koja obavlja djelatnost u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom, i to:

  • sakupljanje muzejskog materijala putem terenskih istraživanja, otkupom, poklonom, razmjenom i na drugi način, a na osnovu programa sakupljanja koji donosi organ upravljanja, za period od pet godina, koji provjerava porijeklo svakog predmeta;
  • sprovođenje preventivne i trajne zaštite muzejskih predmeta i muzejske dokumentacije;
  • istraživanja u muzejskoj djelatnosti, koja se vrše radi sakupljanja, valorizacije i prezentacije muzejskog materijala;
  • stručnu obradu muzejskog materijala kroz identifikaciju, determinaciju, klasifikaciju i kategorizaciju, analizu i opis, vrednovanje i interpretaciju, stručno istraživanje, dokumentovanje;
  • vođenje dokumentacije o muzejskom materijalu;
  • privremeno čuvanje muzejskog materijala kojem nije obezbijeđena adekvatna muzejska zaštita u drugom muzeju;
  • davanje stručnog mišljenja o privremenom izmiještanju muzejskog materijala koji nema odgovarajuću zaštitu;
  • reviziju muzejskog fonda;
  • organizovanje stalnih i povremenih izložbi muzejskog materijala;
  • obavljanje djelatnosti u oblasti umjetničkih, istorijskih, etnografskih, arheoloških i numizmatičkih muzejskih zbirki.

 

Djelokrug rada Muzeja obuhvata poslove organizacionih jedinica koje podrazumijevaju ostvarivanje aktivnosti u oblasti arheoloških, etnografskih, istorijskih, numizmatičkih i umjetničkih djelatnosti, a sve u cilju podizanja kulturnog nivoa grada kao i zaštite i promocije kulturne baštine Bijelog Polja i Crne Gore.

JU Muzej Bijelo Polje svoju djelatnost obavlja kroz tri organizacione jedinice: Odjeljenja muzejskih zbirki, Odjeljenja stručnih poslova i Odjeljenja opštih poslova.

 

 

DOKUMENTA

 

Program rada za 2021.godinu sa finansijskim planom...pdf

Program rada za 2020.godinu sa finansijskim planom...pdf

Izvještaj o radu za 2020.godinu sa finansijskim izvještajem...pdf

Izvještaj o radu za 2019.godinu sa finansijskim izvještajem...pdf

Program rada za 2018. godinu možete preuzeti ovdje...pdf

Izvještaj o radu za 2017. godinu možete preuzeti ovdje...pdf

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2017. godinu sa Programom rada za 2018. Godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.  019/18) možete preuzeti ovdje...pdf

Program rada za 2017. godinu možete preuzeti ovdje...pdf

Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove  Muzej Bijelo Polje za 2017. godinu sa finansijskim planom ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 023/17) možete preuzeti ovdje...pdf

Odluku o izboru direktora možete preuzeti ovdje...pdf

Statut JU Muzej Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf

Odluku o davanju saglasnosti na Statut JU Muzej Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove Muzej možete preuzeti ovdje...pdf

Elaborat o opravdanosti osnivanja JU Muzej Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Muzej Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf

Odluku o osnivanju Javne ustanove Muzej Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf

Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Javne ustanove Muzej Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2017. godinu sa Programom rada za 2018. Godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.  019/18) možete preuzeti ovdje...pdf